גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

שימוש במדי מים מאושרים לשבת עם מדידת ספיקה פעילה

הרב שי סימנובסקי

אמונת עיתך

, ניסן תשפ"ג

ראשי פרקים

זה כמה שנים מאשר מכון צומת מדי מים דיגיטליים המותאמים לשימוש בשבת. במדים אלו אין כל קשר בין השימוש הביתי בברזים לבין פעולת המנגנונים האלקטרוניים במד המים (חישוב הצריכה ושידור הנתונים). לכן אין כל חשש לחילול שבת בזמן השימוש במים.[1] עם זאת המתבונן בפעולת מדי המים (שהותקנו החל משנת 2022) בשבת, בזמן השימוש במים, יראה שינוי בתצוגת הספרות מדי כמה שניות. שינוי זה נראה כפועל יוצא של פתיחת הברז, דבר שיש בו לכאורה איסור מלאכה מדרבנן לדעת רבים מן הפוסקים. בתקופה האחרונה התקבלו במכון צומת פניות ושאלות אחדות הנוגעות לשינוי זה, הנראה כחילול שבת לכאורה. למעשה אין כל סיבה לחשש, ומד המים פועל באופן תקין וללא חשש חילול שבת. בשורות הבאות ננסה להבהיר את אופן פעולתו של מד המים באופן כללי ובמצב שבת, ואת האילוצים שאנו פועלים על פיהם.

תצוגת מד המים הדיגיטלי מציינת שני נתונים עיקריים: צריכה וספיקה. הצריכה היא הכמות המצטברת של המים שעברו דרך המונה – ועל פיהם נקבע התשלום השוטף לחברת המים (בחישוב פשוט של קריאת הנתון הנוכחי פחות הנתון בקריאה הקודמת). הספיקה היא כמות המים העוברת דרך מד המים ברגע נתון (נמדדת ביחידות של ממ"ק/שעה), והיא נועדה לאבחן היתכנות של נזילה (ראה תמונה בתחתית המאמר). במצב תקין, כאשר כל הברזים בבית סגורים – צג הספיקה יראה 0.00,[2] ופירושו של דבר שאין זרימת מים בצינורות באותו רגע נתון. במקרה של נזילה במקום כלשהו בבית, גם כאשר כל הברזים סגורים – צג הספיקה יציג נתון כלשהו של זרימת מים, וכך אפשר לדעת שיש נזילה ולהבין מהי עוצמתה. במצב פעולה רגיל – כל פתיחת ברז משפיעה מיידית הן על תצוגת הצריכה והן על תצוגת הספיקה.

במדי מים המאושרים שיוצרו עד שנת 2021, במצב שבת לא נרשמה הצריכה על הצג, והספיקה לא נמדדה כלל. במקום תצוגת הספיקה הופיע בחלק מהדגמים הכיתוב 'שבת שלום'. עקב תלונות מועטות של כמה אנשים (שזכו לתהודה רבה…), על שנמנעת מהם היכולת לזהות נזילות מים בשבת, ועל מנת להמשיך ולאפשר את התקנת מדי המים המאושרים לשבת כברירת מחדל לכלל האוכלוסייה, נאלצנו למצוא פתרון שיאפשר קריאה של הנתונים באשר לספיקת המים גם בשבת, ויחד עם זאת ללא השפעה ישירה של פתיחת הברז על החיווי בצג הנתונים.

הפתרון שנמצא – קריאה במחזורי זמן קבועים של זרימת המים בברז. במצב שבת החיישן 'קורא' את כמות המים העוברת ברגע נתון בצינור ברציפות, ובכל 5 שניות מציג את כמות המים שמדד על הצג למשך 4 שניות. לאחר מכן החיישן מתנתק למשך שנייה אחת וחוזר לקרוא את כמות המים במחזור ההפעלה הבא. במצב זה, פתיחת ברז המים אינה יוצרת או מפעילה כל פעולה חשמלית. בהסתכלות על מונה המים במצב שבת, ניתן לראות על הצג הבהוב אחת לכמה שניות, אז מופיעה הקריאה האחרונה שנעשתה.

באופן זה מחד גיסא יכולים שומרי השבת לפתוח את ברזי המים ללא חשש כתיבה או הפעלה חשמלית בשבת, לכל הפחות לדעת רוב הפוסקים.[3] מאידך גיסא גם מי שמעוניין לזהות נזילות בביתו במהלך יום השבת יוכל לעשות זאת, גם כאשר מותקן בביתו מד מים מאושר לשבת. כך אין שום מניעה להתקין מד מים מאושר לשבת בכל בית בישראל, בלי שמאן דהוא ירגיש שנפגע מכך. חשוב לציין, היינו מעדיפים לנטרל לחלוטין את חיווי הספיקה בצג, כך שיתאים גם לדעת מיעוט הפוסקים שהחמירו בדין זה,[4] וכדי שהנראות של הצג תהיה תואמת לצביון השבת, ללא ריצוד ותחלופת נתונים, אולם זהו 'מחיר' שאנו שמחים 'לשלם', כדי שבכל בית יותקן מד מים מאושר לשבת, כך שגם מי שהשבת חשובה לו אך לא בדק את אופן פעולתו של מד המים בכניסה לביתו, לא ייכשל אפילו לא בכך שעבר על איסור דרבנן בלא ידיעתו.

ניתן בהחלט לומר שהתהליך המתואר כאן ב'מיקרו', בנוגע למוצר ספציפי, מאפיין היטב את גישת מכון צומת ברמת ה'מַקרו'. מגמה זו עיקרה לאפשר לכלל הציבור, על מגוון הדעות וההשקפות הרווחות בקרבו, לחיות ולפעול יחד – כך שכל אחד ואחד יוכל להמשיך לפי אורח חייו, בין בחול ובין בשבת, בנחת ובשלווה, ולא בתחושה שהוא מפסיד או משלם מחיר בגלל דרישות זולתו. ככל שהדברים נוגעים ליישומי טכנולוגיה והלכה, ניתן ברוב מוחלט של המקרים להתאים את השימוש במוצרים טכנולוגיים, כך שנוכל ליהנות מיתרונות הקִדמה הטכנולוגית, ועם זאת לשמור בהקפדה מלאה על כללי ההלכה.


[1].         להסבר כללי על אופן פעולתם של מדי המים הדיגיטליים במצב שבת, ראו בקישורית:

https://www.zomet.org.il/?CategoryID=198&ArticleID=697

[2].         החיווי עשוי להשתנות בין הדגמים והיצרנים השונים. לעיתים הוא יופיע בצורת חץ.

[3].         הגרש"ז אויערבך; קובץ ישורון, טו עמ' קלה; הובא גם במאורי אש השלם, ח"ב עמ' תשסא; ארחות שבת, ח"ג פכ"ו הערה עב. בספר צומת העתיד לצאת בחודשים הקרובים יובאו בהרחבה צדדי הדיון בנושא זה.

[4].         הרב יצחק דרזי, שבות יצחק, כרך יב, בגדרי איסור יצירת זרם, עמ' פב-קז.

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תשנ"והרב מאיר וונדר
תשנ"זהרב מאיר וונדר
שם של מ"ב (הקדמה)הרב מנחם פרל
ודיברת ב"ם (הקדמת עורך)הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
עירוב תחומין (הקדמה)הרב מנחם פרל
ג"ם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע (הקדמת עורך)הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
תש"מהרב מאיר וונדר
תשמ"אהרב מאיר וונדר
תשמ"בהרב מאיר וונדר
תשמ"גהרב מאיר וונדר
תשמ"דהרב מאיר וונדר
תשמ"ההרב מאיר וונדר
תשמ"והרב מאיר וונדר
תשמ"זהרב מאיר וונדר
תשמ"חהרב מאיר וונדר
תשמ"טהרב מאיר וונדר
תש"ןהרב מאיר וונדר
תשנ"אהרב מאיר וונדר
תשנ"בהרב מאיר וונדר
תשנ"גהרב מאיר וונדר
תשנ"דהרב מאיר וונדר
תשנ"ההרב מאיר וונדר
(הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
מחזור-חמה חדש על ציון תאיר (הקדמה)הרב ישראל רוזן
הודו לה' כי טוב (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
"שנותיו כמו דור" (הקדמה)הרב ישראל רוזן
בן שלושים לכח (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
גילוי אליהוהרב ישראל רוזן
כל מלכים שלושים ואחד (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
נדם הל"בהרב ישראל רוזן
ספר תורה לכל מגזר ומגזר?הרב ישראל רוזן
הקדמההרב ישראל רוזן
על הרב אהרן ליכטנשטייןיצחק ברט
הרב אהרן ליכטנשטיין – הפן ההלכתי, בזיקה למכון צומת ולתחומיןהרב ישראל רוזן
ארבעים שנה למכון 'צומת' (הקדמת עורך)הרב ישראל רוזן
ספינת הדגל (הקדמת עורך)הרב איתמר ורהפטיג
"הנה באהל" (הקדמה)הרב מנחם פרל
הספינה ממשיכה (הקדמת עורך)הרב איתמר ורהפטיג
"תזל כטל אמרתי" (הקדמה)הרב מנחם פרל
טל תחייה (דברים לזכרו של הרב יהודה שביב ז"ל)הרב איתמר ורהפטיג
"בן ארבעים לבינה"הרב מנחם פרל
בפתח העשור החמישי (הקדמה)הרב מנחם פרל
על המעלה הט"והרב אורי דסברג
לקדושים אשר בארץ המההרב אורי דסברג
20 שנה למכון צומתהרב ישראל רוזן
ואין שיור רק התורה הזאתהרב ישראל רוזן
אך טוב לישראלהרב אורי דסברג
יובל לישראל – ח"י לתחומיןהרב אורי דסברג
האם יתכן "באג הלכה"?הרב אורי דסברג
שני עשרונים סולתהרב ישראל רוזן
המבוע, הכד והמבועהרב אורי דסברג
המדינה היהודית בצוק העתיםהרב ישראל רוזן
כ"ב אותיות שבתורההרב אורי דסברג
הכרך הכ"גהרב אורי דסברג
כ"ד כתבי הקודש (הקדמה)הרב ישראל רוזן
בינו שנות דור (הקדמה)הרב ישראל רוזן
כ"ה לחי (הקדמה)הרב אורי דסברג
תורה, חברה ומדינה – הילכו יחדיו?הרב ישראל רוזן
וכו' (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
משברי תורה ומדינה?הרב ישראל רוזן
זך למאור ולא למנחות (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
הקדמההרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין גמשה מושקוביץ
הקדמות תחומין גהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין המשה מושקוביץ
הקדמות תחומין והרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין בהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין שנת השבעהרב אורי דסברג
עשור למכון "צומת"הרב ישראל רוזן
ח' לתחומיןהרב אורי דסברג
צמ"ת – צוותי מדע ותורההרב ישראל רוזן
עושי הספרים – מצדיקי הרביםהרב שאר ישוב כהן
צמת – צוותי מדע ותורה (בשנת הי"ב לקיומו)המערכת
"תחומין" – בצומת התלמוד והמעשההרב אהרן ליכטנשטיין
"בנבל עשור זמרו לו"הרב ישראל רוזן
הקדמת המערכתהרב אורי דסברג
תחומין – סידרה שניההרב ישראל רוזן
ובו תנשא מלכותךהרב אורי דסברג
י"ב מיליםהרב ישראל רוזן
בר מצוה לתחומיןהרב אורי דסברג
פתחון י"דהרב אורי דסברג
ידות לתורההרב ישראל רוזן
המשמעות המטא-הלכתית של הפתרונות ההלכ-טכנייםהרב אורי סמט
"ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה": על דרכו של הרב ישראל רוזן ז"ל בעריכהיצחק ברט
תולדות מינהל הגיורהרב רפי אוסטרוף
בית הדין לגיור במכון צומת – חזון ומעשהרב גדעון פרל
"ואוהב גר" – על בית הדין לגיור במכון צומתד"ר מרים וייטמן
"והוא פלאי"אביה רוזן
טל תחייה (הקדמת עורך ודברים לזכרו של הרב יהודה שביב ז"ל)הרב איתמר ורהפטיג
הראשון לציון, הרב אליהו בקשי-דורון זצ"להרב גדעון פרל
ראש הישיבה – הרב אליעזר נחום רבינוביץ' זצ"להרב ד"ר איתמר ורהפטיג
לדמותו של מו"ר הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"להרב ד"ר איתמר ורהפטיג
משה (מושקו) מושקוביץ ז"להרב מנחם פרל
הרב גדעון פרל זצ"להרב זאב וייטמן
"בסיעתא דשמיא" – לדמותו של הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"להרב אלישיב הכהן
"כי הם חיינו" – לדמותו של הרב מרדכי שטרנברג זצ"להרב שי סימינובסקי
הקדמות תחומין אהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין דהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין בהרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין ההרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין דמשה מושקוביץ
הקדמות תחומין והרב איתמר ורהפטיג
סימני גאולההרב צבי יהודה הכהן קוק
על לימוד הקבלההרב שלמה אלישיב
ארגמןשלמה משה שיינמן
אמונה שלימה בביאת המשיחהרב חיים ישראל שטיינר
סנהדרין עכשיוהרב משה צוריאל
הוספת מזמור הודאה בתפילה על שיבת ציון בדור האחרוןהרב בניהו ברונר
תמימי דרך – לזכרם של ירון ואפי אונגר הי"דהרב אורי דסברג
הרב חיים יעקב גולדוויכט ז"להרב ישראל רוזן
הרב חיים דוד הלוי ז"ל – רשימת מאמריוהרב חיים דוד הלוי