גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

הונאת הענק של ברנרד מיידוף

הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין

, תשע"ב

ראשי פרקים

א. הרקע העובדתי

לפני כמה שבועות התגלתה הונאת ענק בהיקף של כ-50 מיליארד דולר, באחד מבתי ההשקעות הידועים והמכובדים בארצות הברית. ההונאה קרויה בשפה המקצועית "הונאת פירמידה", או "הונאת פונזי". על שם האדם הראשון שהרוויח באמצעותה סכומי כסף גדולים.

בית ההשקעות שהיה אחראי להונאה הבטיח למשקיעים תשואה קבועה של 10% בכל שנה, אם יפקידו סכומים גדולים, של מאות אלפי ומיליוני דולרים. מנהל בית ההשקעות (יהודי שכיהן בעבר כיו"ר הבורסה האמריקאית) טען שהוא משקיע את הכספים באפיקים רווחיים, ולכן יכול להבטיח תשואה קבועה גדולה, אולם למעשה, רווחיו היו נמוכים בהרבה מהמובטח. בכל פעם שאחד מהמשקיעים ביקש למשוך את כספו (הקרן והריבית), שילם לו בית ההשקעות את הכסף שכאילו נצבר לזכותו, אך למעשה היה זה כספו של משקיע אחר, שהשקיע אחרי המשקיע הראשון.

לדוגמא: ראובן השקיע 100 מיליון דולר בשנת תש"ס, וביקש למשוך את כספו בשנת תשס"א. בית ההשקעות מסר לו 110 מיליון דולר, שחלקם נלקחו מכספו של שמעון, שהפקיד 10 מיליון ש"ח בשנת תשס"א. ההונאה פעלה בגלל שמו הטוב של בית ההשקעות, שגרם לכך שתמיד היו לו מצטרפים חדשים ומשקיעים חדשים.

בשנת תשס"ט, בשל המשבר הכלכלי הגדול, משקיעים רבים ביקשו למשוך את כספם בבת אחת, ובית ההשקעות לא היה מסוגל להמשיך בהונאה. יו"ר בית ההשקעות הודה שהוא רימה את כל אלו שהשקיעו אצלו במשך כ-10 שנה, ובעצם גנב את כספי המשקיעים כדי לשלם את התשואות המובטחות למשקיעים אחרים.

רבים מהמשקיעים בבית ההשקעות הזה היו ארגוני צדקה יהודיים. חלקם משכו את כספם בצירוף התשואה שהובטחה להם לפני שנתגלתה ההונאה, וחלקם גילו שכל הכסף שהשקיעו אבד.

אלו שקיבלו את כספם ואת התשואה שהובטחה להם לפני שההונאה נתגלתה – האם מותר להם להשתמש בכסף זה? אולי כסף זה נחשב לגזל מהמשקיעים המאוחרים, שלא זכו לקבל אפילו את הקרן שהשקיעו?

ב. השבת כספים שניתנו מכספי אחרים

נראה שהתשובה תלויה בדרך ההפקדה. אם מדובר במשקיעים שלא היה ביניהם היתר עסקא, נמצא שכל השקעה היתה בגדר הלוואה. ואז הדין הוא, שלוה שחייב לכמה בע"ח, אף שיש לחלק ביניהם  מה שיש לו ללווה, מ"מ אם קדם אחד מהמלוים ותפס או שהלוה נתן לו, זכה אף ביותר ממה שהיה מגיע לו אילו חלקו לכולם (ראה שו"ע חו"מ קד, ג).

אמנם את סכום הרבית שקיבלו, יחזירו, וכסף זה יחולק ע"י הלווה לכל המלווים שלא קבלו את הקרן חזרה [באשר לשאלה, אם יחולק לפי סדר קדימותם של המלווים או בשווה, ראה שו"ע חו"מ קד, א, סמ"ע, קצוה"ח ונתה"מ שם].

אכן אם מדובר שהיה ביניהם היתר עיסקא ונמצא שחצי מן ההשקעה הוא פיקדון, הפיקדון שייך לכל אחד מן המשקיעים כפי חלקו. ואם גבה מלוה אחד יותר ממה שהיה פקדונו, בזה לכאורה לא זכה וצריך להחזיר לשאר המלווים את חלקם בפיקדון. [גם את דמי הרווח יחזיר, שכן היתר עיסקה לא חל עליו, שהרי הלווה שלמם מכספי הפקדונות שגנב]. ואם לאחר השבת הפקדונות נותר כסף, יחלקו אותו בין המלווים, כפרעון הלואותיהם.

לשם הבהרה נביא דוגמה. ראובן השקיע מיליון שקל וקיבל מיליון ומאה אלף שקלים. שמעון הפקיד גם הוא מיליון שקל, ולא קיבל כלום. כעת מתברר שראובן זכאי לקבל רק חצי מיליון כדמי פקדונו, וישיב שש מאות אלף שקל, העודפים על פקדונו,  שניתנו לו מפיקדון שנגנב. מתוכם יוחזרו לשמעון חצי מיליון שקל כדמי פקדונו, והיתר, במידה ואינו נצרך להשבה למפקידים נוספים, יושב לראובן ולשמעון כפרעון הלוואותיהם.

[ועדיין יש לעיין אם יוכל המלווה, ראובן, שקיבל כבר הכול, לטעון: בטרם אשיב כל הסכום מעבר לפקדוני נחכה ונראה אם  ישאר כסף לאחר השבת הפקדונות, ואז אהיה בבחינת בע"ח שקדם וגבה ביחס להשבת ההלוואות].

אכן, גם אם לא היה היתר עיסקא, יש לומר שהמלווים שהלוו ללווה הייתה הלוואתם בטעות, שאילו ידעו שהלוה משקר לא היו מלוים לו, ונמצא שהממון שנטל מי שהספיק ליטול, הם בחלקם משאר המלווים, ודינם כפקדון

ג. תקנת השוק

אמנם אילו היו המשקיעים מתייאשים, היה זה שנטל זוכה מדין יאוש ושינוי רשות, אבל בנידון דידן לא היה יאוש שהרי לא ידעו כלל שנגנב מהם.

וגם אם היה יאוש ושינוי רשות יש סוברים שצריך להחזיר הדמים לבעלים, דאינו קונה רק גוף החפץ אבל דמים חייב לשלם, לדעת הב"י בחו"מ סימן שנו בהסבר דעת הרמב"ם. כלומר, מצד הדין צריך  להחזיר הדמים, רק מפני תקנת השוק אין צריך להחזיר [כך כתוב בערוך השלחן אהע"ז סימן כח סי"ג]. וא"כ יש לדקדק שבנידון דידן לא שייך תקנת השוק, שהרי לא שילם אחרי הגניבה עבור מה שגבה חלקו. ואף שגזל ממנו הגזלן, לא שייך בזה תקנת השוק,וכמו שכתוב בחו"מ סימן שנ"ו ס"ט :"היה נושה בגנב מאחים זוז וגנב ושילם מאה אחרים ונתן לבעל חוב חייב להחזיר ואומרים לך ותבע לגנב מאתים שלא נתת לו המאה האחרונים מפני החפץ שהביא לך בלבד, כשם שהאמנתו בראשונה האמנתו באחרונה".

אכן מאחר שגבו חובם על ידי שנתן להם צ'ק לבנק, נמצא שהוציא המלוה ממון של הבנק, ואין המלוים האחרים יכולים לתבוע מהבנק שישלם להם מה שלקח מעותיהם, שהם גזולים, שכן על זה יש תקנת השוק, שהרי הבנק שילם מעות אחרים לאותם מלוים, וצ"ע.

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תשנ"והרב מאיר וונדר
תשנ"זהרב מאיר וונדר
שם של מ"ב (הקדמה)הרב מנחם פרל
ודיברת ב"ם (הקדמת עורך)הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
עירוב תחומין (הקדמה)הרב מנחם פרל
ג"ם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע (הקדמת עורך)הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
תש"מהרב מאיר וונדר
תשמ"אהרב מאיר וונדר
תשמ"בהרב מאיר וונדר
תשמ"גהרב מאיר וונדר
תשמ"דהרב מאיר וונדר
תשמ"ההרב מאיר וונדר
תשמ"והרב מאיר וונדר
תשמ"זהרב מאיר וונדר
תשמ"חהרב מאיר וונדר
תשמ"טהרב מאיר וונדר
תש"ןהרב מאיר וונדר
תשנ"אהרב מאיר וונדר
תשנ"בהרב מאיר וונדר
תשנ"גהרב מאיר וונדר
תשנ"דהרב מאיר וונדר
תשנ"ההרב מאיר וונדר
(הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
מחזור-חמה חדש על ציון תאיר (הקדמה)הרב ישראל רוזן
הודו לה' כי טוב (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
"שנותיו כמו דור" (הקדמה)הרב ישראל רוזן
בן שלושים לכח (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
גילוי אליהוהרב ישראל רוזן
כל מלכים שלושים ואחד (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
נדם הל"בהרב ישראל רוזן
ספר תורה לכל מגזר ומגזר?הרב ישראל רוזן
הקדמההרב ישראל רוזן
על הרב אהרן ליכטנשטייןיצחק ברט
הרב אהרן ליכטנשטיין – הפן ההלכתי, בזיקה למכון צומת ולתחומיןהרב ישראל רוזן
ארבעים שנה למכון 'צומת' (הקדמת עורך)הרב ישראל רוזן
ספינת הדגל (הקדמת עורך)הרב איתמר ורהפטיג
"הנה באהל" (הקדמה)הרב מנחם פרל
הספינה ממשיכה (הקדמת עורך)הרב איתמר ורהפטיג
"תזל כטל אמרתי" (הקדמה)הרב מנחם פרל
טל תחייה (דברים לזכרו של הרב יהודה שביב ז"ל)הרב איתמר ורהפטיג
"בן ארבעים לבינה"הרב מנחם פרל
בפתח העשור החמישי (הקדמה)הרב מנחם פרל
על המעלה הט"והרב אורי דסברג
לקדושים אשר בארץ המההרב אורי דסברג
20 שנה למכון צומתהרב ישראל רוזן
ואין שיור רק התורה הזאתהרב ישראל רוזן
אך טוב לישראלהרב אורי דסברג
יובל לישראל – ח"י לתחומיןהרב אורי דסברג
האם יתכן "באג הלכה"?הרב אורי דסברג
שני עשרונים סולתהרב ישראל רוזן
המבוע, הכד והמבועהרב אורי דסברג
המדינה היהודית בצוק העתיםהרב ישראל רוזן
כ"ב אותיות שבתורההרב אורי דסברג
הכרך הכ"גהרב אורי דסברג
כ"ד כתבי הקודש (הקדמה)הרב ישראל רוזן
בינו שנות דור (הקדמה)הרב ישראל רוזן
כ"ה לחי (הקדמה)הרב אורי דסברג
תורה, חברה ומדינה – הילכו יחדיו?הרב ישראל רוזן
וכו' (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
משברי תורה ומדינה?הרב ישראל רוזן
זך למאור ולא למנחות (הקדמת עורך)הרב אורי דסברג
הקדמההרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין גמשה מושקוביץ
הקדמות תחומין גהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין המשה מושקוביץ
הקדמות תחומין והרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין בהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין שנת השבעהרב אורי דסברג
עשור למכון "צומת"הרב ישראל רוזן
ח' לתחומיןהרב אורי דסברג
צמ"ת – צוותי מדע ותורההרב ישראל רוזן
עושי הספרים – מצדיקי הרביםהרב שאר ישוב כהן
צמת – צוותי מדע ותורה (בשנת הי"ב לקיומו)המערכת
"תחומין" – בצומת התלמוד והמעשההרב אהרן ליכטנשטיין
"בנבל עשור זמרו לו"הרב ישראל רוזן
הקדמת המערכתהרב אורי דסברג
תחומין – סידרה שניההרב ישראל רוזן
ובו תנשא מלכותךהרב אורי דסברג
י"ב מיליםהרב ישראל רוזן
בר מצוה לתחומיןהרב אורי דסברג
פתחון י"דהרב אורי דסברג
ידות לתורההרב ישראל רוזן
המשמעות המטא-הלכתית של הפתרונות ההלכ-טכנייםהרב אורי סמט
"ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה": על דרכו של הרב ישראל רוזן ז"ל בעריכהיצחק ברט
תולדות מינהל הגיורהרב רפי אוסטרוף
בית הדין לגיור במכון צומת – חזון ומעשהרב גדעון פרל
"ואוהב גר" – על בית הדין לגיור במכון צומתד"ר מרים וייטמן
"והוא פלאי"אביה רוזן
טל תחייה (הקדמת עורך ודברים לזכרו של הרב יהודה שביב ז"ל)הרב איתמר ורהפטיג
הראשון לציון, הרב אליהו בקשי-דורון זצ"להרב גדעון פרל
ראש הישיבה – הרב אליעזר נחום רבינוביץ' זצ"להרב ד"ר איתמר ורהפטיג
לדמותו של מו"ר הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"להרב ד"ר איתמר ורהפטיג
משה (מושקו) מושקוביץ ז"להרב מנחם פרל
הרב גדעון פרל זצ"להרב זאב וייטמן
"בסיעתא דשמיא" – לדמותו של הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"להרב אלישיב הכהן
"כי הם חיינו" – לדמותו של הרב מרדכי שטרנברג זצ"להרב שי סימינובסקי
הקדמות תחומין אהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין דהרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין בהרב ישראל רוזן
הקדמות תחומין ההרב איתמר ורהפטיג
הקדמות תחומין דמשה מושקוביץ
הקדמות תחומין והרב איתמר ורהפטיג
סימני גאולההרב צבי יהודה הכהן קוק
על לימוד הקבלההרב שלמה אלישיב
ארגמןשלמה משה שיינמן
אמונה שלימה בביאת המשיחהרב חיים ישראל שטיינר
סנהדרין עכשיוהרב משה צוריאל
הוספת מזמור הודאה בתפילה על שיבת ציון בדור האחרוןהרב בניהו ברונר
תמימי דרך – לזכרם של ירון ואפי אונגר הי"דהרב אורי דסברג
הרב חיים יעקב גולדוויכט ז"להרב ישראל רוזן
הרב חיים דוד הלוי ז"ל – רשימת מאמריוהרב חיים דוד הלוי