גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

תקנון

תקנון לשימוש באתר האינטרנט

 1. ברוכים הבאים לאתר www.zomet.org (להלן: "האתר") המופעל על ידי מכון צומת- צוותי מדע ותורה, ח.פ 580035236, מכתובת הארז 3, אלון שבות, ישראל (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה"). כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.
 2. התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.
 3. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 4. אתר זה מנוהל על ידי “צומת- צוותי מדע ותורה” ח.פ 580035236, הארז 3 אלון שבות, גוש עציון (להלן: מכון צומת) השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים בזה בכפוף לקבלת כל התנאים המופיעים בתקנון זה.
 5. הגלישה באתר ו/או הרשמה כמנוי לקבלת שירותים, ו/או מתן תרומות באמצעות האתר, ו/או רכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר,  ייחשבו כהסכמה מלאה וקבלת תנאי תקנון זה.
 6. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ו/או להפסיק לאלתר ו/או לנקוט כל פעולה נדרשת אחרת לחסימת הגולש לשירות, במידה ויפר את תנאי התקנון ו/או ככל שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה.
 7. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 8. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש מכל סוג שהוא למטרות בלתי חוקיות.
 9. הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע המועבר על ידו באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות מכל סוג שהוא לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים, ככל שיועברו. במידה וגולש רוצה לעשות שימוש כלשהו שתכני האתר עליו ליצור קשר עם הנהלת האתר ולקבל על כך אישור בכתב.
 10. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת למעט שבתות וחגי ישראל. יחד עם זאת הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמינות רצופה ללא תקלות ו/או “נפילות”, מכל סוג שהוא. כמו כן הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 11. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר אלא אם כן צויין אחרת בצורה מפורשת באתר. מודגש כי כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר ותכניו שייכים ל”צומת- צוותי מדע ותורה” ח.פ 580035236. אין לעשות כל שימוש בתכני האתר ללא קבלת הרשאה בכתב ומראש מאת בעלת הזכויות. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם צומת.
 12. אין להנהלת האתר כל אחריות ביחס לקישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים מאתר זה, וזו מסירה מראש כל אחריות לתכנים באתרים אלה מכל בחינה שהיא והאחריות בענין אתרים הינה על הגולש בלבד. 

רכישות ותרומות באתר 

 1. כל תשלום באמצעות אתר זה יבוצע ע”י מערכת גבייה של מכון צומת ו/או מי מטעמו. ביצוע תשלום יעשה תחת אבטחת מידע כמקובל. לאחר בדיקת פרטי ההזמנה, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי.
 2. כל שאלה בקשר לאישור התשלום יש להפנות ישירות לחברת האשראי של הגולש.
 3. מכון צומת יבטיח את פרטיות הגולשים, לרבות הגולשים התורמים, ולא יעביר כל מידע אישי של הגולשים לידי לגורם צד ג’ כלשהו אלא בכפוף למתן הרשאה של הגולש.
 4. מכון צומת לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינם בשליטתה המלאה והבלעדית של הנהלת האתר.
 5. התרומות למכון צומת מוכרות לצרכי מס ע”פ סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצרכי מס ע”פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. הקבלה תישלח בהתאם לדרך בה בחר התורם לתרום בין אם ישירות דרך המכון ובין אם דרך פורטל תרומות כגון J-GIVE.
 6. על המבצע רכישות באמצעות אתר זה להיות מעל גיל 18 וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. מכון צומת רשאי למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה ו/או רכישה באתר באמצעות חסימתו ו/או לבטל באופן חד צדדי את הפעולות שנעשו על ידיו, בכל אחד מן המקרים הבאים: 
  • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראת דין. 
  • מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון. 
  • מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו. 
  • המבצע הינו קטין ו/או פסול דין.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 8. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צויין אחרת במפורש.
 9. משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 14 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן בשליטת מכון צומת.
 10. מכון צומת לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 11. ככל שהגולש חפץ בביטול עסקה, יש לבצעה ישירות מול מכון צומת, ע”פ פרטי ההתקשרות המופיעים עבורה בחנות האינטרנטית, ועל פי מדיניות הביטול או ההחזרה של הדין הישראלי.
 12. על כל  מידע שיימסר על ידי הגולש במסגרת השימוש באתר זה יחול עליו תנאי החוק הגנת הפרטיות, התשמ”ב – 1982.
 13. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות להנהלת מכון צומת בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת הפעולה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל’ 02-931442 . העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידת וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. 

מדיניות החזרת מוצרים

 1. לקוח רשאי להחזיר מוצר באריזתו המקורית ובמצב תקין תוך 14 יום מקבלת המשלוח, ולקבל החזר כספי מלא עבור המוצר. הלקוח ישא בהוצאות משלוח.
 2. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.
 3. מכון צומת שומר על זכותו לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

השירותים

 • האתר מאפשר שירותי רכישה של מוצרים מדף וספרים, תרומה ורכישת שירותי אי-טבילה. כמו כן האתר מבצע הפניות למכון למחלקות שונות כגון פניה לרב או פניה לקבלת מידע מורחב עבור שירות כזה או אחררכ.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
 • הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18שנים. הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.

מדיניות משלוחים

 • מרבית המוצרים באתר מוכנים למשלוח תוך 5 ימי עסקים.
 • ניתן לבחור סוג משלוחי: איסוף עצמי מבית העסק, משלוח בדואר רשום  ומשלוח עם חברת שליחויות עד הבית.
 • במידה והלקוח בוחר במשלוח דואר רשום באחריותו להיות זמין ולגשת לדואר כאשר הוא מקבל זימון לדואר. הנהלת האתר אינה אחראית על עמצאי הקשר המעודכן בדואר עבור המזמין. לא ינתנו החזרים במידה והמוצר הגיע ליעדו ולא נדרש בזמן ולכן חזר למכון.
 • לקוח שלא היה זמין לדואר ו/או לחברת המשלוחים לא יזוכה ויחוייב בעלות משלוח נוספת.
 • עלויות המשלוח הינן כפי שהן מופיעות בעמוד התשלום.

אבטחת מידע ופרטיות

 • הנהלת האתר, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.
 • תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו.
 • המכון מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לו ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 • האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
 • במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בירושלים  תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
 2. יצירת קשר –  לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 02-9931442 או במייל [email protected] בשעות הפעילות של האתר.