ניתוק מעגל מנותק

לעיתים, ניתן להמיר ציוד חשמלי כך שהאדם לא יפעל בדרך 'חיובית', אלא בדרך 'שלילית'. ניתן להשתמש בשיטה כזו בשבת, שכן התורה אסרה פעילות אקטיבית, ולא מניעתית. כמובן כי מטבע הדברים יישומה של שיטה זו מצומצם מאד. לשיטה זו אנו קוראים "ניתוק מעגל חשמלי מנותק".

מכון 'צומת' מיישם שיטה 'נגטיבית' זו במערכות אזעקה שונות, בעיקר אלו המיועדות לבתי כנסת. לצערנו הרב, הגנבים - אין אימת שבת עליהם, והם 'עובדים' בשבת כבחול. שיטה מקובלת היא מערכת אזעקה שתופעל בעת פריצה. אולם כיצד יפעיל אדם את מערכת האזעקה? וכיצד ינטרל אותה בעת שהוא עצמו רוצה להיכנס לביתו?

בתי כנסת רבים מעוניינים להצטייד בהגנה אלקטרונית על ארונות הקודש, בהם מאוחסנים הפריטים היקרים. הגבאים נרתעים ממערכות אזעקה המופעלות ע"י שעון שבת, משום שלא אחת פותחים את הארון בזמנים לא מתוכננים, כמו לגלילת ספר, למניינים פרטיים בשמחות וסיבות נוספות. במקרים כאלו האזעקה תפעל, וכיצד ישתיקוה בשבת? 

מכון 'צומת' פיתח שיטה המיועדת לגלאי פסיביים (מפסק מגנטי, גלאי זעזועים וכד') שבהם הפורץ בדרך כלל חותך חוט ובכך דורך את האזעקה; צופר קולני משמיע קול ברמה, ולעתים חייגן נסתר מזעיק את מוקד האבטחה.
השיטה בנויה על פעולה 'הפוכה' של האדם; הפורץ, ללא ידיעה כמובן, מחבר חוט מסוים ועי"כ גורם לדריכת האזעקה המתבטאת בצופר רעשני ולעתים גם בחיוג למוקד האבטחה. במצב הרגיל החוט מנותק.
המתפלל המורשה או הגבאי, מסובב מפתח לפני הפתיחה אשר בעצם גורם לניתוק נוסף של אותו חוט במקום אחר. לכן, גם אם הדלת תיפרץ או תיפתח והחוט הרלבנטי אכן יתחבר, בכ"ז האזעקה לא תפעל כי עדין הוא מנותק 'בטור' ע"י המפתח בנקודה אחרת.
לאחר סגירת הארון - שוב מסובב הגבאי את המפתח והפעם 'מחבר', אך עדין החוט 'מנותק' באיזור הדלת הסגורה. סוף דבר, הגבאי מנתק או מחבר חוט שהוא בלאו הכי מנותק. רק אם פרצו או פתחו את הדלת מבלי לסובב מפתח מקודם - החוט יתחבר ויזעיק. גם אז, הצופר יפעל לא ברציפות, אלא למשך כדקה, ויפסיק למשל כ-10 שניות, וחוזר חלילה. פסקי זמן אלו נועדו כדי לאפשר לגבאי לסובב את המפתח במקרה של הפעלת שוא, או אמת, ועי"כ 'למנוע' את המשך האזעקה. גם פעולה זו מותרת לכתחילה בהיותה שלילית - מניעתית. 

איסור חשמל בשבת מוגדר כפעילות חיובית של 'הבערה', 'בונה' או 'מוליד זרם'. כל אלו אינם קיימים כאשר האדם רק פעל בדרך השלילית, ניתק חוט מנותק ומנע תוצאה חשמלית.

להרחבה:

עבור לתוכן העמוד