Commandments & Fulfillment

הערמות הלכתיות כתקנות ציבור

הרב ישראל רוזן
השימוש במונח 'הערמה' קצת מרתיע, אך למרבה הפלא חז"ל כבר משתמשים בו בכמה מקומות - בד"כ בשעת הדחק ולפעמים אף לכתחילה. גם מצות עירוב תבשילין היא סוג של הערמה. לנושא זה משמעות רבה במכון 'צומת', משום שכמה מהפתרונות ההלכתיים של המכון מבוססים על הפעלת עקיפין ('גרמא'), שגם היא סוג של 'הערמה'. מאמר זה סוקר ומבאר את ה'הערמות' השונות המצויות בחז"ל ובפוסקים.

שעת הדחק כגורם בפסיקת ההלכה

נתנאל הלפגוט
כאשר ההלכה אינה מוכרעת באופן חד-משמעי ויש בה פנים להקל, מובא בחז"ל ובפוסקים הנימוק של "שעת הדחק" כמצטרף מכריע לשיקולי ההיתר. לפעמים אפילו "דעת יחיד" שנדחתה מההלכה, ראוי לסמוך עליה בשעת הדחק. האם ישנם כללים קבועים למקומות אלו, או שמא זהו שיקול דעת מקומי בכל סוגיה ?
(המאמר עוסק בשאלה עקרונית זו, ואינו נכנס להגדרת "שעת הדחק")

נשים במצוות הציבור - בניית המקדש כמשל

הרב יהודה שביב
נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, ואעפ"כ חייבות בקורבן פסח ובהקהל למרות שהזמן גרמן - מפני שמצוות אלו מוטלות על הציבור כולו. הרב שביב מפתח עיקרון זה, ומסביר על פיו מדוע כתב הרמב"ם שנשים חייבות בבניין בית-המקדש כגברים (למרות שאין בונים את המקדש בלילה!) ומניין למד זאת.

זיהוי ספרי תורה

הרב אורי דסברג
מחירם הגבוה של ספרי התורה הוא פיתוי גדול שלצערנו הרב הגנבים מתקשים לעמוד בו. אחידות מראה הספרים (מלבד שינויים קלים בין כתב יד הסופר) מאפשרת לגנב לטשטש את עקבות הגניבה ולמכור לאחרים. סימון ספרי התורה בסימן גלוי או נסתר יכול לסייע בבלימת התופעה. כיצד מסמנים ספר תורה מבלי לפגוע בקדושתו ומבלי להוסיף אותיות? הרב אורי דסברג ממכון 'צומת' בוחן אפשרויות שונות.

Jump to page content