The Land & Commandments

טיפול בגינת בית משותף בשביעית

הרב יעקב אריאל
השכנים אינם שומרי מצוות ואינם מוכנים לפנות לגנן שומר שמיטה. מה לעשות? האם עלי לשכור מכספי גנן שומר שמיטה? האם ניתן להשתמש ב'היתר מכירה' כדי להינצל מאיסור?
הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן וראש מכון התורה והארץ, שולל פתרון זה ומציע - להפקיר את החלק היחסי בקרקע המשותפת.

תרומות ומעשרות לאחר היתר מכירה

הרב יצחק אייזיק הרצוג
פירות נוכרי שנקטפו ע"י ישראל חייבים בתרומות ומעשרות. ומה בשמיטה? ע"פ היתר המכירה הקרקע שייכת לגוי אך פירותיה של ישראל; האם דין הפירות כדין פירות שביעית הפטורות מתרו"מ, או שמא שביעית לא חלה על פירות היתר המכירה?
הרב הרצוג זצ"ל, הרב הראשי השני לישראל, סבור שיש להפריש תרו"מ בלא ברכה.

יציאה לחוץ-לארץ

הרב חיים סבתו
איסור היציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ נפרץ בדורנו, עד שלרבים נדמה כאילו אינו קיים כלל. הרב סבתו, ר"מ במעלה אדומים, מבאר את גדרי האיסור ע"פ דברי הראשונים והאחרונים. במאמר קיימת חלוקה בין: יציאה לדבר רשות או מצווה, חילוק בין כהן לישראל, בין יציאה זמנית לקבועה, ועוד. למסקנת הרב סבתו - רק מיעוט הפוסקים מתיר טיולים בחו"ל, ובוודאי אין זו מידת חסידות.

יציאה מארץ ישראל לחוץ-לארץ

הרב שלמה דיכובסקי
שלא כרב סבתו, מרחיב הרב דיכובסקי, חבר ביה"ד הגדול בירושלים, את ההיתר המוזכר הראשונים לצאת לחו"ל "להרווחה" (להרוויח כסף מעבר לצורך הקיומי) - גם לטיולי נופש לצורך להתרעננות, להרחבת הדעת, לביקור קרובי משפחה ולהשתטח על קברות צדיקים. עם זאת, הוא מסייג את דבריו וקובע שזהו 'היתר הלכתי' ואינו מידת חסידות.

תרבות טיולי חו"ל

הרב ישראל רוזן
גם הרב רוזן מרחיב את ההיתר לטיולי נופש, אלא שלדבריו עיקר ההיתר נעוץ בארעיותו של הטיול, הווא אומר - הנסיעה צריכה להיות תכליתית ועניינית ובלא שהיות מיותרות. נסיעה בקבוצה מאורגנת עונה על דרישה זו, אך לא טיולי שוטטות, וקל וחומר שאסורה נסיעה שמגמתה התחברות עם תרבות נכר.

Jump to page content