Matrimony & Family

הכתובה והסכמי ממון בנישואין

הרב אלישיב קנוהל
נושא ה'עגינות' עולה לכותרות מדי פעם בפעם. לרוב אין מדובר בבעל שנעלם, אלא בבעל שמשתמש ב'זכותו' לסירוב למתן גט כדי לנשל את האשה מזכויותיה הממוניות. במקרים רבים הדיינים אינם מטילים סנקציות כלכליות על הבעל מחשש ל'גט מעושה' (גט שניתן מתוך לחץ פיזי או כלכלי). הרב קנוהל, רבה של כפר עציון, מציע להקדים רפואה למכה ע"י הסכם קדם-נישואין שיהפוך את אותן סנקציות לקנס עצמי.

הסכמי ממון קדם-נישואין

הרב שלמה דיכובסקי
מסתבר שקנס עצמי של הבעל ע"י הסכם קדם-נישואין אינו מוסכם על כל הפוסקים, וכאן מדובר על חשש לאיסורי דאורייתא ולספק ממזר. לפיכך מציע הרב דיכובסקי, חבר ביה"ד הגדול בירושלים, מספר דרכים 'עוקפות' כדי ליצור לחץ כלכלי על הבעל כתוצאה מסירובו למתן גט, אך ללא כפייה ישירה - חלקם במסגרת הסכם קדם-נישואין וחלקם ללא.

הסכם ממון קדם-נישואין

הרב אברהם צבי שינפלד
הסתייגותו של הרב שינפלד, חבר ביה"ד האזורי בירושלים, מהצעותיו של הרב דיכובסקי הובאה בקצרה במאמר הקודם. כאן הוא מרחיב את טענותיו וחששותיו מפני הסכמי קדם-נישואין. לדבריו לרוב מקרי העגינות אין תועלת בהסכם זה, ואף הוא עלול לסבך את תהליך הגירושין מבחינה משפטית. זאת, מלבד אי-הוודאות ההלכתית הכרוכה בהסכמים אלו.

נישואים אזרחיים

הרב שלמה דיכובסקי
מחלוקת גדולה קיימת בין הפוסקים לגבי מעמדם של הנישואין האזרחיים. שורש המחלוקת נעוץ בשאלה: האם לדמותם לזוג "ידוע בציבור" שחל ספק רטרואקטיבי לגבי נישואיהם - שבמקרה זה מחזיקים אותם בחזקת נשואים, או שמא נישואיו האזרחיים הנם גילוי דעת שאיננו חפץ בנישואין כדת משה. סוגיה זו והשלכותיה הממוניות מתבארת מתוך נימוקי פסק דין שניתן בעניין זה.

נישואים אזרחיים

הרב שאר-ישוב כהן
שאלת מעמדם של הנישואין האזרחיים החריפה עם העלייה הגדולה ממדינות חבר העמים. רבים מהעולים הגיעו ארצה ללא בני זוגם, אשר נישאו להם בנישואין אזרחיים. האם אשה שבעלה לא עלה אתה תיחשב ל'עגונה' ולא תינשא בשנית?
פסק דין בעניין זה מבאר את מנהג בתי הדין למעשה - שלא לחייב גט לחומרא במקום עיגון.

קידושין ריפורמיים

הרב שילה רפאל
האם דינם של נישואין רפורמיים, שאינם כדת משה וישראל, כדין נישואין אזרחיים? האם ההצהרה של בני הזוג שברצונם להינשא ונתינת טבעת (זה לזו וזו לזה) בפומבי נותנת תוקף לנישואיהם?
הרב רפאל זצ"ל, דיין בביה"ד הרבני בירושלים, מנמק בפסק דינו מדוע אין לחשוש כלל לנישואי ריפורמיים.

קידושין שנערכו ע"י רב קונסרבטיבי

הרב אהרון סולובייצ'יק
נישואין שנערכו ע"י רב קונסרבטיבי קרובים יותר במעשיהם לקידושין כדת משה וישראל. במוקד הטקס קיימת אמירת (או החלפת) טבעת כשהחתן אומר לכלה "הרי את מקודשת לי... כד משה וישראל. החיסרון בתוקף הנישואין נובע מפסול העדים לעדות. הרב אהרון סולובייצ'ק, ראש ישיבת שיקגו בארה"ב, דן באריכות בגדרי "מומר" וקובע - שאין תוקף לעדות ראביי קונסרבטיבי והקידושין אינם חלים כלל.

קידושין קונסרבטיביים

הרב חיים ג'קטר
הרב חיים ג'קטר, חבר ביה"ד לגיטין בניו-ג'רסי, מרחיב את היריעה לגבי זרמים שונים ביהדות הקונסרבטיבית ויחסיהם ל"דת משה וישראל" - החל מ'ראבייס' המדקדקים בפרטי המצוות אך דעותיהם כפרניות, וכלה בשאינם שומרי מצוות כלל. המאמר דן בתוקף עדותם ובכשרות נתינת הטבעת, תוך כדי סקירת דעתו של הגר"מ פיינשטיין במקרים השונים. למסקנתו - כל מקרה מצריך דיון לגופו של עניין.

Jump to page content