Economy

Consumer Protection - Price & Wage Levels

A Halachic legislation survey in the field of consumer protection.  Dr. Itamar Warhaftig shows how the Halacha can take an activist approach to unfair practices in the marketplace and outlines possible application today.


המיחזור בהלכה

הרב יוסף בקהופר
נחיצות המיחזור בחיים המודרניים ידועה לכול, ובוודאי יש בה משום "ואהבת לרעך כמוך", וראוי לציבור לתקן תקנות אוכפות בעניין.
במאמר זה נדרש הרב בקהופר, ראש כולל בבית המדרש לתורה בשיקגו, לשאלה - האם מי שאינו ממחזר עובר על איסור "בל תשחית"? אגב כך מתבארים בהרחבה גדרי איסור זה.

חזרה ממקח שנעשה באמצעות כרטיס אשראי

הרב צבי יהודה בן-יעקב
האם 'גיהוץ' כרטיס אשראי כמוהו כנתינת מזומנים (שאינה פעולה קניינית אלא רק מחייבת את החוזר בו בקללת "מי שפרע"), או שמא אינו אלא התחייבות של חברת האשראי כלפי המוכר? והאם יש הבדל בין מקום שהתשלום נפרע כבר ע"י חברת האשראי או טרם נפרע? הרב בן-יעקב, דיין בי"ד לממונות, סוקר את הדעות השונות במקרים השונים, ולמעשה מכריע שיש לכך תוקף של קניין גמור כ'מנהג הסוחרים'.

מנהג המדינה ביחסי עובד ומעביד

הרב אברהם ח' שרמן
כשהסכם עבודה אישי מפלה לרעה את העובד לעומת הסכם קיבוצי המקובל באותו ענף, איזה הסכם קובע?
בפסק דין מנומק ומורחב, העוסק בענייני "דינא דמלכותא דינא" ו"מנהג ידוע", הלכות שטרות ודיני חוזים, מכריע ביה"ד האזורי בת"א לטובת גננת שהופלתה לרעה בחוזה אישי עם רשת חינוך מסוימת.

דיני ריבית בראי הכלכלה המודרנית

נתן דרייפוס
טעמי האיסור להלוות בריבית הם - תולדה של מצוות צדקה, ושעיסקה שהסיכון שבה אינו הדדי אינה 'אומנות נקיה'. נתן דרייפוס מהמח' המוניטרית בבנק ישראל, סוקר הת התפתחות הכלכלה המודרנית שמיסדה את נושא ההלוואות וההשקעות והפכה אותן לחלק בלתי נפרד ממנה, ובמקביל - את התהוותו של 'היתר עיסקה' כתוצאה ישירה ממנה. כיצד תיראה כלכלה 'מותרת' ללא 'היתר' עוקף ומלאכותי?

Jump to page content