גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.
הרב מנחם פרל

פורסם בידיעות אחרונות וישראל היום

תמצית הדיון ההלכתי

'המשכת מצב' היא עשיית פעולה המשמרת מצב קיים. 'המשכת מצב' מותרת בשבת בשני אופנים: הראשון: כאשר מעשה האדם אינו גורם לתוספת חדשה במלאכה, אלא רק מקיים את תוצאת המלאכה. לדוגמא, אדם 'גילה' שבביתו ניצוד צבי, רשאי הוא לנעול את הבית, שהיה סגור מלכתחילה, כי בכך ממשיך את מצב הצידה.. השני, כאשר מעשה האדם נועד למנוע מגורם חיצוני להפסיק מלאכה הנמשכת ברציפות מאליה. לדוגמא – שעון שבת שעומד לכבות את התאורה בבית בעוד כחצי שעה, אני רשאי להמשיך את מצב התארוה, באמצעות הזזת שיני השעון באופן מכני.
תמצית הדיון ההלכתי

מבוא לסוגיות הגמרא

היתר זה מבוסס על כלל יסודי בגדרי מלאכות שבת לפיו האיסור בשבת אינו בעצם קיומה של מציאות מסוימת, אלא בעשיית פעולה שמביאה ליצירת תוצאה חדשה (שלא היתה קיימת לפני הפעולה). לפיכך, כאשר מעשה האדם אינו גורם להתחדשות או תוספת בתוצאה הקיימת, או לחילופין, אינו מעורב ישירות במעשה המתקיים ,ממילא אין איסור בהמשכת מצב קיים בשבת.
ואכן, בגמרא מבואר שמותר לבצע פעולה בשבת לצורך המשכת מצב קיים.

המשכת מצב בצידה

המקור המרכזי להיתר המשכת מצב מופיע במשנה (גמרא שבת קו,ב):
ישב הראשון על הפתח ומלאהו, ובא השני וישב בצדו, אף על פי שעמד הראשון והלך לו – הראשון חייב והשני פטור. למה זה דומה – לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו.
המשנה מחדשת שהאדם השני אשר התיישב על הפתח במהלך השבת לצד הראשון, אינו עושה כל מלאכה גם במקרה שהראשון נעמד לאחר מכן והלך, וא"כ אף שהצבי נשמר עכשיו מכח פעולת השני, שנעשתה בשבת, הדבר מותר לכתחילה (כמבואר בסוגיית הגמ' להלן קז,ב). בטעם הדבר כתב רש"י (ד"ה ונמצא צבי):
וכן אף על פי שעמד הראשון – אין זה אלא כשומרו לצבי שהיה לו מאתמול.
כלומר, השני לא צד את הצבי אלא שמר עליו, ופעולת השמירה כשלעצמה מותרת לכתחילה, כפי שנימקה המשנה עצמה 'למה זה דומה, לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו'. מדין זה, שנפסק להלכה (שו"ע או"ח שטז,ו), נלמד העיקרון היסודי, שפעולה שתכליתה שמירת המצב הקיים בלבד, מותרת בשבת.

 יישומי המשכת מצב בפעילות חשמלית

לעיקרון 'המשכת מצב' קיימים יישומים טכנולוגיים רבים, שפותחו במכון צומת כמענה לצרכים שונים. פיקוד שבת מסוג 'המשכת מצב' כולל שני חלקים: 1) הפעלה מחזורית מתוזמנת של המערכת 2) בעת הפעלת המערכת בדיקה אלקטרונית של הנתונים וקביעת משך זמן הפעולה הנדרש, ולאחר מכן כיבוי אוטומטי, וחוזר חלילה. פיקוד זה מהווה חלופה להפעלה חשמלית שאדם נדרש לבצע באופן ישיר, או שהיה גורם לה באופן עקיף (האסור בשבת לכתחילה). באמצעות פיקוד 'המשכת מצב' השפעת המשתמש היא רק על משך הפעולה, אך אף פעם לא על התחלתה או סיומה. כפי שהראינו לעיל, פעולה זו מותרת לכתחילה.
כדי לאפשר הפעלה ידנית של מכשיר חשמלי, המערכת מפעילה את המכשיר בהפעלה אוטומטית לפרקי זמן קצרים במחזוריות קבועה (לדוגמה: כל 5 דקות המכשיר פועל מאליו למשך 10 שניות). בזמנים בהם המכשיר כבוי, מתג ההפעלה של המכשיר מנוטרל והעברתו למצב הפעלה (ON) אינה משפיעה דבר. רק בפרקי הזמן שבהם המכשיר פועל, מתג ההפעלה 'מתעורר לתחיה' והעברתו למצב הפעלה (בתוך פרק זמן זה או לפניו) תקבע את המצב ותגרום למכשיר להמשיך לפעול ברציפות ולא לכבות בתום פרק הזמן הקצוב.
באופן דומה מתבצע כיבוי המכשיר. המכשיר יפעל ברציפות, למעט פרקי זמן קצובים שבהם הוא יכבה באופן אוטומטי (לדוגמה: כל 5 דקות המכשיר יכבה למשך 10 שניות). העברת מתג ההפעלה למצב כיבוי (OFF) תשפיע רק בפרקי זמן הכיבוי הקבועים.
משיקולים פרקטיים, פיקוד 'המשכת מצב' נפוץ בעיקר במיתוג אוטומטי של מערכות בקרה, כאשר המטרה היא למנוע השפעה עקיפה של המשתמש על פעילות המכשיר. לדוגמה: משאבות לחץ או סילוק שפכים, מערכות קירור וחימום. במערכות אלו, ההפעלה והניתוק מתבצעים באמצעות חיישנים שונים, המגיבים לשינויים בעקבות פעולת המשתמש במערכת. פעולות אלו אסורות בשבת, כאשר השינוי מתרחש עם השימוש או בסמוך לו (לכל הפחות לכתחילה). מנגנון 'המשכת מצב' מנטרל את פעילות החיישן, למעט פרקי זמן קבועים שבהם המערכת נכנסת לפעולה באופן אוטומטי, ואז החיישן (הפועל ע"פ שינויי חום או לחץ) ייכנס לפעולה ויקבע את משך עבודת המערכת החשמלית ע"פ הנתונים שיימדדו, וכך פעולת המשתמש לעולם לא תגרום באופן ישיר להפעלתה או לניתוקה.
פיקוד זה מותקן במגוון מכשירים, ולהלן כמה דוגמאות:
פיקוד שבת למדחס קירור – הפעלת מדחס הקירור נעשית באופן מחזורי קבוע מראש ורק משך זמן העבודה נקבע באמצעות התרמוסטט ע"פ עיקרון 'המשכת מצב'. (להרחבה ראו מיניבר).
פיקוד שבת לבוילר – הפעלת גוף החימום נעשית באופן מחזורי לפרקי זמן קצובים, ורק בזמן פעולת גוף החימום נמדדת הטמפרטורה באמצעות הטרמוסטט, ולפיה נקבע כמה זמן ימשיך לעבוד גוף החימום. כיבוי גופי החימום נעשה באופן אוטומטי בטמפרטורה של 40, וכך נשמרים מים חמימים שאין בהם כוח לבשל את המים הנכנסים לדוד. (להרחבה ראו דוד חשמל) פיקוד שבת למשאבות לחץ מים – הפעלת המשאבה נעשית באופן מחזורי קבוע מראש, ורק משך זמן העבודה נקבע באמצעות מד הלחץ ע"פ עיקרון 'המשכת מצב'. (להרחבה ראו משאבת לחץ)

יישום נוסף ונפוץ מאד לעיקרון זה – שאינו פיתוח ייחודי של מכון צומת – נעשה במסגרת שימוש בשעוני שבת לסוגיהם. כאשר נוצר צורך במהלך השבת להאריך את מצב הפעולה של מכשיר חשמלי (כשהוא כבוי או פועל), ניתן להוסיף באמצעות זיזי השעון זמן נוסף למצב הפעולה הקיים. הוספת הזיזים מונעת או דוחה את פעולת המפסק שאמור לשנות את חיבורי המעגל החשמלי, אך אינה פועלת ישירות על המעגל החשמלי עצמו, ולכן מותרת בשבת. עם זאת, חשוב להדגיש:
1) היתר זה מתייחס אך ורק להארכת המצב הקיים, ולא להוספה או הקדמה של מצב חדש (כבוי או פועל).
2) לכתחילה, ראוי לתכנן מראש את זמני הפעולה ולא להסתמך על עריכת שינויים בשבת, הן משום שטוב לצמצם ככל הניתן את ההתעסקות במכשירי חשמל בשבת, והן משום שהטיפול בזיזי השעון מצריך עדינות ודיוק, ויש חשש לתקלות בכיוון השעון, כך שלא ניתן בשבת עצמה לתקנן.