התנצחות נצחית בהר הבית

תוכן עניינים

 

1) התנצחות נצחית בהר הבית 

"והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי...
כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים " (ישעיהו נו,ז)

"הר המוריה – שמשם הוריה ... שמשם יראה יוצאת לעולם.
ארון – שמשם אורה ... שמשם ארירה יוצאת לעולם.
דביר – שמשם דֶבֶר ... שמשם דברות יוצאות לעולם"
(ירושלמי ברכות פ"ד ה)

קין והבל

בשבועות האחרונים הפך הר הבית מוקד להתפרעויות מוסלמיות אלימות, כאשר דת ופוליטיקה משמשות בערבוביה. או יותר נכון: האיסלאם כדת מנוצל בשירות הלאומנות הפלשתינית והמערכה הכלל-עולמית כנגד ישראל. מאמיני איסלאם מוסתים באמצעות תעמולה שקרית על מזימות ציוניות להחרבת קדשיהם, ומדינאי ערב ותומכיהם בעולם נחפזים לקרוא למסע-סהר נגד ישראל.

מצבנו בזירת ההסברה הבינלאומית ירוד 'על הסף'; אויבינו טובים בשקרים , בעלילות ובהפצת סרטוני תעמולה כזביים. גם אם נגייס את טובי התועמלנים שלנו ספק רב אם נוכל להתחרות בכוחות הרשע המשקרים בזדון, במצח נחושה וללא ניד עפעף. זהו נשק שאיננו מסוגלים לאחוז בו, ובליגת השקרים הבינלאומיים נהיה תמיד בתחתית הטבלה. אשרינו! לא נוכל להביס את שקרני התקשורת המוסלמית המכחישים את קיומם של מקדשינו בהר הבית, ואת אמונתם בקדמותו של מסגד אל-אקצה על פני מקדש שלמה ובית חשמונאי.

מיסודו של עולם, מבראשית, חלקת אלקים קטנה זו, ת"ק על ת"ק אמה בהר הבית, היתה זירת התגוששות בין קין והבל . הרצח הראשון התרחש, למסורת חז"ל (בר"ר כב,ז), בדיוק בנקודה זו, בעקבות ריב-אחים אימתני על שליטה בהר. דומה כי מאורע זה הטביע חותם של התנצחות לדורות. גם מדברי המדרש, שצוטטו בראש המדור, עולה כי מושגי הקדושה הכרוכים בהר - 'מוריה', 'ארון' ו'דביר' – נדרשים לשתי פנים; לחיוב ולשלילה, לאור ולחושך, לברוך ולארור...

ריב במשפחה

יש לנו בעיה נוספת קשה עד למאד; השמאל הישראלי, וחלקים מן המרכז, אינם רואים חשיבות ב'הר הבית', ברבונות ישראל בו ובאיפשור עליית יהודית ותפילה במרומיו. הם מקבלים – בגלוי או בסתר לבם – את המיתוה ההיסטורי האומלל של משה דיין: הכותל ליהודים והר הבית למוסלמים! לאסונה של הציונות המדינית אישי המיגזר החרדי תומכים בכך – בגלוי או בסתר לבם – ועמם הרבנים הראשיים וחלק מרבני החוג החרד"לי (שהם יותר בעוכריי). וכבר צווח כנגדם בעל אור-החיים (ויקרא כה,כה): "על זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב".

למרות כל האמור לעיל, אסור גם לתבוסתנים הפוליטיים שבתוכנו להרים ידי-כניעה ולמשוך ידים מהר הבית, ולא רק בשל אמונתי כי כניעה גוררת כניעה ! הר הבית הוא 'בית חיינו' ומי שמוותר עליו הוא בעיני 'חסר-לב' ("והיו עיני ולבי שם כל הימים"; מל"א ט,ג), ו עלוב-נפש; עליו אני מפטיר את ברכת ההפטרה "רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו". חזון שיבת ציון השלישית, ותקומת מדינת ישראל בכללו, הוא כרות-ראש, ללא הר הבית, וללא 'תורה (=הורייה) ואורה' הקשורים בראשו (כמצוטט בראש המאמר).

משול והפרד!

בחלומי... חזיתי והנה הגענו להסדרי תפילה והנגשה כפויים בהר הבית ברוח הסדרי מערת המכפלה . לאחר התכתשויות רבות, ו'טבח גולדשטיין', נקבעו סדרי 'חלוקה' במערה שנכפו על 'שני הצדדים' ע"י ממשלת ישראל וצה"ל. ב'מכפלה' קיימת חלוקה 'טריטוריאלית' קשוחה עם פתחי כניסה ובקרה נפרדים, ורמת החיכוך ירדה פלאים. יתר על כן, נקבעו מספר ימים בשנה, כמדומני בסימטריה הדדית, שבהם כל 'צד' מתרווח בשטח כולו. אפשר בנקל להציע מיתווה דומה בהר הבית, ולכפותו (אכן, לא כ"כ בנקל. בקושי רב!)

ואיקץ... והנה חלום! למימוש תפילת שלמה שחנך את בית המקדש כ"מכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך [גם] הנכרי" (מל"א ח,מג), ולהגשמת חזונו הנכסף של ישעיהו "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים" – לשם כך נחוץ שיתוף פעולה של חכמי הדת, מנהיגיה וראשיה היציגים. כאן, בראש ההר המרומם, בלתי אפשרי לכפות הסדר פוליטי ללא מעורבות אמיצה של ראשי הדתות הניצות. למען האמת, אין צורך במעורבות אקטיבית אלא די באי התנגדותם. ולנגד עיני הכלות... הרבנות הראשית .

ושוב בחלומי... והנה הרבנות הראשית לישראל (בהנהגתו של הרב דוד לאו?) לא מתנגדת, וממשלת ישראל וצה"ל כופים, והר הבית גם בידינו!

(נכתב במוצ"ש וילך-שובה)

 

 

2) מכתב תגובה של רב הכותל - הרב שמואל רבינוביץ 

 

 

 

 

 

3) תשובתו של הרב ישראל רוזן לרב רבינוביץ 

 

לידידי הרב שמואל רבינוביץ הי"ו – שבוע טוב ובשורות טובות,
קבלתי בדוא"ל את מכתב תגובתך לרשימתי, 'התנצחות נצחית בהר הבית' (רצ"ב), ב'שבת בשבתו' ל'האזינו/סוכות'. לצערי, פורתא לא דק ואולי מעבר לפורתא.
 
לא דרשתי, גם לא 'בחלומי', שהרבנות הראשית וגדולי ישראל נוספים, יתירו תפילה בהר הבית. אני מכיר היטב את הכרוזים, חדשים גם ותיקים, וכתיבתי כלל לא היתה במישור ההלכתי, אלא המדיני בלבד.
לא כתבתי שאישי תורה "לא רואים חשיבות בהר הבית", כפי שציטטת אותי. דברים אלו נאמרו כלפי "השמאל הישראלי וחלקים מן המרכז", ולצערי חוששני שאמת בפי, וכן עמא שבשדות דבר.
 
כל מה שכתבתי הוא שהרבנות הראשית ורבני החרד"ל הציוני (ואינני מצפה זאת כלל מרבני המיגזר החרדי) יתמכו בנחישות בהחלת ריבונות ישראלית בפועל בהר הבית, כפיסגת 'בית חיינו'.
מימוש ריבונות ישראלית בהר הבית יכול לבוא לידי ביטוי גם בהועדת מקום תפילה לאלו הסומכים על רבניהם, והרבנות הממלכתית לא יכולה לבטלם כלא היו, גם אם דעתם חלוקה.
 
ביכיתי את המצב לפיו העם כולו "לא רואה חשיבות להר הבית" בשל השתלטות הוואקפ והעמידה מנגד של הרבנות הראשית, וטיעון זה מאוזכר בתקשורת, נקוט בפי רבי המדינה וכמדומה שגם בפי צוררנו אבו-מאזן שר"י.
הרבנות יכולה לתבוע בקול גדול ונחוש מימוש הריבונות, בבד בבד אם הבעת עמדה בדבר איסור כניסה (ורבנים לגיטימיים יפרסמו אחרת). חיציי מכוונים לכך שלא נוקטים בדרך זו ומשדרים "לא לנו לא לנו!".
 
אינני יכול שלא להיזכר בעמדות גדולי ישראל, בכרוזים דומים וארוכים, נגד הציונות בכללה, נגד העלייה לארץ לפני השואה, ומלחמה בחלוצים שנמשכו תנועה זו (גם ב'מזרחי') בשל השיתוף עם 'פוקרים' וכד'.
יתכן שהויכוח הזה (שותפות במפעל הציוני 'בכתף ישאו' גם עם חילוניים) נמשך עד היום (לדעתי הוא הוכרע ב...אושביץ).
מכל מקום, גם אסוציאטיבית אני חש שכרוזי הרבנים כנגד העליה להר הבית ממחזרים את הפולמוס ההוא...
ב'חלומי' – שכתבתי ברשימתי – והנה הרבנות שינתה עמדתה, והסדרי מערת המכפלה יכולים להוות דגם לחלוקה לאומית-מדינית (ללא צורך בהיתר תפילה הלכתי).
 
ושמא זכות לאמירה מעין זו תתגלגל על ידך?
 
והיה ברכה
הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת'

עבור לתוכן העמוד