מד מים אלקטרוני

ב"ה, כ' מנ"א תשע"ב, 8.8.12 

לרשימת מדי מים שקיבלו את אישורינו לחצו כאן

אישורי שבת למדי-מים אלקטרוניים, תוצרת חברת 'ארד'

א. רקע

1. בחורף ובאביב תשע"ב (2012) בדקנו ואישרנו מדי-מים מתוצרת חברת 'ארד', גם בעקבות התייעצויות עם רבנים נודעים ופוסקים מובהקים. בחוגים מסויימים יצאו עוררין, המסתמכים בעיקר על חוות-דעת של 'משמרת השבת' בבני ברק, שהוא ארגון מחמיר במיוחד ופוסל, בין השאר, שימוש במזגן רגיל בשבת וכד', בשל ההשפעה העקיפה על הפעלת המנוע.

יצויין כי כל מדי-המים האלקטרוניים, מעבר למודרניזציה ולדיוק בהשוואה למיכני, משדרים בזמנים קבועים את הכמות שהצטברה, ללא כל קשר לצריכת המים. מטרתם: לחסוך את כל עבודת קריאת מוני המים בידי אדם.

2. הארגון הפוסל מצביע על אפשרות חילופית, אך זו טרם באה לעולם ואינה אלא הצעה של חברה מתחרה המתכננת לפתח מד-מים אלקטרוני שיושבת כליל בשבת (ובמוצ"ש ידע לחשב לאחור את צריכת המים השבתית).

3. המינשר המערער זכה להדים רבים עקב הפצתו גם ע"י הרבנים הראשיים, לפי תומם בלא לדעת שיש הכשר למוצר, ומה טיבו בכלל. הרב הראשי מצגר מיהר ל'משוך את דבריו' מיד כשנודע לו שמדי המים זכו לאישורים הלכתיים. כמו כן רבנים רבים הצטרפו להיתר לאחר ששמעו את הנימוקים שיפורטו להלן. יצויין כי הפוסק הנודע, הרב יצחק יוסף (בן מרן הרב עובדיה ומועמד לרבנות ירושלים) הנפיק אישור משלו לאחר בירור עצמי שערך, וכמוהו רבנים בעלי-הלכה נוספים.

להלן הסבר לאישורי השבת שהענקנו ל-3 מדי-מים אלקטרוניים

ב. מד-מים דיאלוג G 3

עובדות:

1. עיקר 'הרעש' נסב על מד-מים זה. יש בו דיסק אשר בהשלמת סיבוב, מדי 100 ליטר, נקלט אות בשבב אלקטרוני באמצעות נורית LED זעירה הקבועה על הדיסק ומזוהה ע"י מראה בנקודת השלמת הסיבוב. אות זה (שהוא חישה דגיטאלית ללא סגירת מעגל פיסי) מקדם את הנתון הפנימי לחיוב הצרכן בעוד 100 ליטר (עשירית קוב).

2. על הדיסק קבועים עוד 2 נוריות LED שמטרתן לספק מידע האם הדיסק הסתובב קדימה או אחרוה (כתוצאה מהתקנה הפוכה של המונה, למשל) ועוד.

3. למד-מים זה אין צג דגיטאלי כלל. הצג המיכני המקורי מאפשר קריאה רגילה.

נימוקי האישור:

4. אין צריכה שבתית של 100 ליטר בבת אחת ע"י אדם שפתח ברז בביתו, וגם לא 20 ליטר, למשל. לפיכך, ההיתר דומה מאד לפתיחת דלת מקרר, או חלון בחדר ממוזג (הקיימים גם בישיבות, בבתי כנסת, בבתי מלון וכד') שבו האדם משפיע בעקיפין על המנוע. כל פתיחה כשלעצמה מותרת, בהצטרפות המרכיבים הבאים: "ספק פסיק רישא" / "מתעסק" / "גרמא" ועוד.

5. לדעות רבות: כל האלקטרוניקה היא רק "דרבנן" ואף פחות מכך.

6. יש לדון במהות האיסור באות דגיטאלי ללא סגירת מעגל. הרי זה כמו מצלמות הפועלות בשבת ויש בהן חישה אלקטרונית, גם אם המידע לא נשמר.

ג. מד-מים אוקטב

עובדות:

1. מד-מים זה מותקן בדרך כלל כמונה שכונתי/איזורי או ראשי לבנין רב-דירתי, ולאחריו יש מדי-מים לחיוב כל צרכן בנפרד.

2. במד-מים זה אין כלל חלקים נעים. גל אולטרה-סוני (סאונד) נשלח מדי שניה משני צדדים, בכיוון זרימת המים ובכיוון הנגדי. התוצאה (ההפרש בין 2 הגלים) הוא המידע הדגיטאלי הנקלט בשבב אלקטרוני ברציפות.

3. זרימת מים כתוצאה מפתיחת ברז רק משנה את הזרם/המתח/התדר/האות הנמצא כל הזמן. לא נוצר שום 'אות' כמו בסיסוב הדיסק במדי-מים אחרים.

4. במד-מים זה קיימת תצוגה דגיטאלית במירווח של 100 ליטר.

נימוקי האישור:

5. עמדתנו העקרונית היא ששינוי זרם/מתח/תדר רציף מותר בשבת, ובפרט שאיננו מתרחש בידים ממש ואין בו משום "מוקצה" או "עובדין דחול".

הנושא נידון להיתר בקשר לויסות עוצמה במכשיר שמיעה / בגלאי מתכת בשערי הכותל / בציוד להקלת שינה (cpap) / ובמצלמות הנפוצות בכל מקום.

6. לכך מצטרפים גם נימוקי הלכה כמו "מתעסק" / העדר סגירת מעגל ועוד.

7. גם השינוי בצג מותר מהטעמים הנ"ל בצירוף נימוקי "לא איכפת ליה" ו"ספק פסיק רישא" ו"גרמא" בשל העובדה שאין צריכת 100 ליטר בבת אחת.

7. על אחת כמה וכמה שיש להתיר ללא כל פקפוק כאשר מדובר במונה משני ('ערפי') שאיננו מיועד לחיוב ישיר של הצרכן. הריהו כמצלמה או חיישנים שונים שמישהו 'תקע' בדרך, שמקובל להתירם בכל מקום ובכל קרן זוית.

ד. מד-מים אינטרפרטר

עובדות:

1. במד-מים זה יש דיסק המסתובב סיבוב מלא מדי 10 ליטר.

2. נורית LED זעירה מזוהה מדי סיבוב ומייצגת את הצריכה המתווספת לשבב.

3. צג הצריכה, מיכני או דגיטאלי, משתנה רק לאחר צריכת 100 ליטר.

4. מדובר במד-מים המותקן בדרך כלל כמונה 'ערפי', איזורי או שכונתי.

נימוקי האישור:

1. האישור ניתן למד-מים זה רק כאשר הוא מותקן כמונה 'ערפי', אשר הצרכן הביתי לא מתעניין בו. לגביו הוא "מתעסק" ו"לא איכפת ליה". מד-המים כמוהו כמצלמה או כחיישני רחוב וכד' שנשתלו בדרכו של האדם המהלך.

2. בנוסף מצטרפת ההערה (שהוזכרה לעיל) שלצרכן "לא איכפת" שהרי הוא יכול להסתפק במונה מיכני. ועוד, השפעת האדם היא רק "גרמא".

3. כוחם של נימוקים אלו יפים גם לענין הצג, שכאמור משתנה רק ב-100 ליטר, למרות שה'אות' נקלט מדי 10 ליטר..

לרשימת מדי מים שקיבלו את אישורינו לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד